Informace

Renault Trucks Legal Information

PRÁVNÍ INFORMACE

Ředitel publikace:

Bruno Blin
Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks
99, route de Lyon
69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros
RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077
99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France
Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

Používání internetových stránek www.renault-trucks.com podléhá francouzskému právu..

Společnost Renault Trucks SASU vyvinula tyto internetové stránky ke vzdělávacím účelům, osobním informacím a pro komunikaci. Tyto internetové stránky si můžete prohlížet svobodně a dle libosti. Data, která získáte z internetových stránek, máte právo kopírovat pouze pro své osobní a nekomerční použití, pod podmínkou, že zachováte veškeré zde uvedené doložky týkající se práv na reprodukci a duševního vlastnictví. Oproti tomu je bez písemného souhlasu Renault Trucks SASU zakázáno šířit, upravovat, předávat, opětovně používat, přesměrovávat, nebo používat pro veřejné nebo komerční užití informace z těchto internetových stránek, zahrnující text, obrázky, animace, nebo zvukovou stopu. Přístup na internetové stránky a jejich používání také podléhá následujícím podmínkám („Všeobecné podmínky“) a všem platným zákonům. Přístup na internetové stránky a jejich procházení předpokládá bezvýhradní přijetí Všeobecných podmínek a uznání jejich převahy nad jakýmikoli jinými dohodami mezi uživatelem a Renault Trucks SASU..

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1/ Obsahy internetových stránek, bez ohledu na jejich povahu (zejména fotografie, videa, texty, loga, obrázky atd.) jsou chráněny právy duševního vlastnictví, jejichž držitelem je které Renault Trucks, nebo na která Renault Trucks vlastní licenci.

2 / Společnost Renault Trucks SASU vyvine úsilí, aby na svých internetových stránkách prezentovala pouze přesné a aktuální informace; nicméně Renault Trucks SASU neposkytuje v tomto ohledu žádné záruky a v žádném případě neodpovídá za jakékoli chyby nebo opomenutí mající dopad na obsah těchto stránek.

INFORMACE NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU. JSOU POSKYTOVÁNY POUZE PRO INFORMACI, NEMAJÍ SMLUVNÍ CHARAKTER A NEMOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA DOPORUČENÍ.

Renault Trucks SASU si vyhrazuje právo na změnu a / nebo opravy informačního obsahu internetových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění, aniž by byla společnost Renault Trucks SASU, členové její sítě nebo zaměstnanci zavázáni k odpovědnosti. Renault Trucks SASU nemůže žádným způsobem zaručit úplnost informačního obsahu a odmítá jakoukoli odpovědnost za případné nepřesnosti, nesprávné údaje, opomenutí nebo typografické chyby, a stejně tak za případné škody vyplývající z podvodného vniknutí třetí osoby, které by vedlo ke změně informací poskytovaných na této stránce.

Renault Trucks SASU NESMÍ BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BRÁNA K ODPOVĚDNOSTI VŮČI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÉKOLIV JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY PŘÍSTUPNÉ PŘES HYPERTEXTOVÝ ODKAZ NA TÉTO STRÁNCE, VČETNĚ, MIMO JINÉ, FINANČNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ŠKOD A ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT NA VAŠEM SYSTÉMU PRO SPRÁVU INFORMACÍ ČI JINÉM SYSTÉMU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, POKUD BYLA SPOLEČNOST Renault Trucks SASU VÝSLOVNĚ NA RIZIKO VZNIKU TAKOVÉTO ŠKODY UPOZORNĚNA.

Společnost Renault Trucks SASU nesmí být v žádném případě brána k odpovědnosti za jakékoliv neoprávněné použití nebo použití v rozporu s těmito podmínkami a které by porušovalo jakákoli práva třetí strany.Renault Trucks SASU neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu na jiných internetových stránkách, na které můžete přistupovat prostřednictvím těchto stránek. Tyto záruky a / nebo ujištění jsou poskytována pouze pro pohodlí uživatele a neznamenají v žádném případě, že Renault Trucks SASU přebírá nebo akceptuje jakoukoliv odpovědnost spojenou s obsahem nebo používáním těchto jiných webových stránek.

Informace z těchto internetových stránek mohou obsahovat reference nebo odkazy na výrobky, služby apod. Renault Trucks SASU, které nejsou nabízeny nebo dostupné ve vaší zemi. Jejich přesnost by tedy nemohla být zaručena. Tyto reference neznamenají, že by Renault Trucks SASU uvažovala o zahájení nabídky těchto výrobků, služeb apod. ve vaší zemi. Pro veškeré dodatečné informace o výrobcích, službách apod. nebo o zadávání objednávek se obraťte na svého místního prodejce.

3/ Veškerá sdělení nebo informace předané uživatelem na stránky, ať už elektronickou poštou nebo jinak, obsahující data, připomínky nebo návrhy, nebudou považovány za důvěrné a nebudou kryty žádnými právy duševního vlastnictví. Veškeré předané a zaslané materiály tedy mohou být použity společností Renault Trucks SASU a jejími přidruženými podniky k jakémukoliv účelu, zahrnujícímu zejména reprodukci, vyzrazení, přenos, zveřejnění a šíření. Kromě toho, může společnost Renault Trucks SASU volně použít veškeré nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené ve sdělení odeslaném na stránky uživatelem, a to pro jakékoliv účely, včetně zejména vývoje, výroby a uvádění na trh produktů využívajících dotčené informace.

4/ Obrázky osob nebo míst, reprodukované na stránkách, jsou buď majetkem společnosti Renault Trucks SASU, nebo použity s jejím svolením. Použití těchto obrázků uživatelem nebo jakoukoli jinou osobou je zakázáno, není-li v těchto Všeobecných podmínkách nebo v textu na stránkách vysloveně stanoveno jinak. Jakékoliv neoprávněné používání těchto obrázků může představovat porušení zákonů a předpisů týkajících se autorského práva, ochranných známek, ochrany soukromí, propagace a komunikace.

5/ Ochranné známky, loga a rozlišovací značky (společně dále jen „Značky“) prezentované na těchto stránkách jsou registrované nebo neregistrované značky, vlastněné společností Renault Trucks a jinými osobami. Žádné prohlášení uvedené na těchto stránkách nesmí být vykládáno jako převod práva jakoukoliv formou, jakékoliv licence nebo práva používání jedné nebo několika známek bez písemného souhlasu jejího vlastníka (vlastníků). Jakékoli užití ochranných známek, nebo jakékoli jiné informace prezentované na těchto stránkách, pokud to není výslovně povoleno těmito Podmínkami, je přísně zakázáno. Renault Trucks SASU upozorňuje, že bude prosazovat svá práva duševního vlastnictví všemi právními prostředky, které má k dispozici, včetně soudní cesty..

Renault Trucks SASU neprověřovala všechny internetové stránky spojené s těmito stránkami a nesmí být považována za odpovědnou za jejich obsah. Přístup uživatelů na stránky mimo těchto stránek nebo na jakékoliv jiné stránky se uskutečňuje výhradně na jejich vlastní odpovědnost.

KREDITY

INSIGN

Konstrukce, návrh a vývoj
Paris, Lyon, France
Tél: 0 825 826 534
www.insign.fr

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Fotografické kredity
www.mediacenter.renault-trucks.com

OCEANET

Hosting
2 impasse Joséphine Baker
44800 Saint-Herblain
Tél: 02 28 03 78 78
www.oceanet-technology.com

GOOGLE ANALYTICS

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc („Google“). Google Analytics používá také cookies. Informace vygenerované souborem cookie společnosti Google o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány na server Google v USA a jsou tam uloženy. Google bude používat tyto informace pro vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, pro sestavení zprávy o aktivitách webové stránky a bude poskytovat další služby týkajících se využívání internetové stránky a využití internetu.

Tyto údaje budou také společností Google předány třetím stranám, pokud je to požadováno zákonem nebo pokud budou třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nespojuje v žádném případě vaši IP adresu s jinými údaji Google.

Používáním této internetové stránky souhlasíte se zpracováváním vašich údajů shromážděných společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že naše webové stránky používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp ()“ s cílem zlepšit ochranu dat.

IP adresy jsou zadávány a zpracovávány pouze zkráceným způsobem. Přímý vztah s osobou při analýze využívání našich internetových stránek je tedy vyloučen.

Vytváření cookies Google Analytics můžete zakázat díky rozšíření vašeho prohlížeče. Můžete uplatnit své právo okamžitě zrušit shromažďování, zpracování a využívání dat službou Google Analytics.

Chcete-li to provést, můžete nainstalovat rozšíření prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics. Tím se zabrání Google Analytics, aby zachovávala informace o návštěvách vašich webových stránek. Informujeme vás, že pokud odmítnete ukládání souborů cookie ve vašem počítače, nebo pokud odstraníte ty, které jsou tam uloženy, nebudete moci nebo již nebudete moci využívat celou řadu funkcí, které jsou však potřebné pro procházení některých oblastí našich stránek.

Více se o souborech cookies dozvíte kliknutím zde.