PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Off

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Prezident Renault Trucks SAS

Bruno Blin  

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – Francie

Renault Trucks SAS s kapitálem 50 000 000 Eur RCS Lyon 954 506 077 - DIČ FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - Francie  Telefon: +33 (0)4 69 09 60 00

 

Používání webových stránek www.renault-trucks.com podléhá francouzskému právu.

Společnost Renault Trucks SAS vyvinula tyto webové stránky ke vzdělávacím informačním a komunikačním účelům. Uživatelé si mohou stránky prohlížet podle vlastního uvážení a jsou oprávněni kopírovat údaje uvedené na stránkách pouze za účelem osobního a nekomerčního použití pod podmínkou, že budou zachovány a respektovány všechny zmínky o reprodukci a právech duševního vlastnictví, které jsou na těchto dokumentech uvedeny. Šíření, úprava, přenos, opětovné použití, předělávání nebo použití informací na těchto stránkách pro veřejné nebo komerční účely je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault Trucks SAS zakázáno. To se týká textů, obrázků, animovaných souborů nebo zvukových stop. Přístup na stránky a jejich používání podléhá následujícím podmínkám ("Všeobecné podmínky") a musí respektovat všechny platné zákony. Přístup na stránky a jejich prohlížení znamená bezvýhradný souhlas s Všeobecnými podmínkami.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1/ Obsah webových stránek, bez ohledu na jejich povahu (včetně fotografií, videí, textů, log, obrázků atd.), je chráněn právy duševního vlastnictví, která vlastní společnost Renault Trucks anebo je Renault Trucks držitelem jejich licence.

2 / Společnost Renault Trucks SAS se bude snažit na stránkách zveřejňovat pouze přesné a aktuální informace, nicméně v tomto ohledu neposkytuje žádnou záruku. Nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí jakékoli povahy, které by mohly ovlivnit obsah stránek.

OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER, KTERÝ NELZE POZVAŽOVAT ZA SMLUVNÍ NEBO ZA DOPORUČENÍ.

Renault Trucks SAS si vyhrazuje právo na změnu a / nebo opravy obsahu webových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění, aniž by byla společnost Renault Trucks SAS, její autorizovaná síť nebo zaměstnanci zavázáni k odpovědnosti. Renault Trucks SAS nemůže zaručit úplnost obsahu a odmítá jakoukoli odpovědnost za případné nepřesnosti, nesprávné údaje, opomenutí nebo typografické chyby jakož i za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku podvodného zásahu třetí strany vedoucího k úpravě informací zveřejněných na webových stránkách.

Renault Trucks SAS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÉKOLIV JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY PŘÍSTUPNÉ PŘES HYPERTEXTOVÉ ODKAZY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A TO VČETNĚ FINANČNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ŠKOD A ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO DAT VE VAŠEM SYSTÉMU PRO SPRÁVU INFORMACÍ ČI JINÉM SYSTÉMU, i když BYLA společnost Renault Trucks SAS o možnosti takové újmy výslovně informována.

Společnost Renault Trucks SAS nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli podvodné použití nebo použití, které je v rozporu s těmito podmínkami a které může mít vliv na práva třetí strany.

Společnost Renault Trucks SAS neposkytuje žádnou záruku nebo zastoupení jakéhokoli druhu na jiných webových stránkách, které lze navštívit prostřednictvím těchto webových stránek. Tyto záruky a/nebo zastoupení jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a v žádném případě neznamenají, že by společnost Renault Trucks SAS měla nést nebo přijímat jakoukoli odpovědnost spojenou s obsahem nebo používáním těchto jiných webových stránek.

Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat odkazy na produkty, služby atd. společnosti Renault Trucks SAS, které nejsou ve vaší zemi nabízeny nebo dostupné. Jejich správnost proto nelze zaručit. Tyto odkazy neznamenají, že společnost Renault Trucks SAS plánuje tyto produkty, služby atd. uvést na trh ve vaší zemi. Jakékoli další informace o dostupných produktech, službách atd. nebo si vyžádejte u zástupce Renault Trucks ve vaší zemi.

3/ Veškerá sdělení nebo informace zaslané uživatelem na stránky, ať už e-mailem nebo jiným způsobem, obsahující údaje, připomínky nebo návrhy, budou považovány za nedůvěrné a nebudou chráněny žádnými vlastnickými právy. Veškeré předané nebo zaslané materiály mohou být použity společností Renault Trucks SAS a jejími přidruženými společnostmi k jakémukoli účelu zahrnujícímu zejména reprodukci, šíření, zveřejnění a distribuci. Dále může společnost Renault Trucks SAS volně využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky obsažené ve sdělení odeslaném na stránky uživatelem, a to pro jakékoliv účely, včetně vývoje, výroby a uvádění produktů na trh využívajících dotyčné informace.

4/ Snímky osob nebo míst prezentovaných na stránkách jsou majetkem společnosti Renault Trucks SAS anebo jsou použity s jejím svolením. Použití těchto snímků uživatelem stránek nebo jinou osobou je zakázáno, pokud není v těchto Všeobecných podmínkách nebo na stránkách výslovně uvedeno jinak. Neoprávněné použití těchto snímků může představovat porušení zákona a platných předpisů týkajících se autorských práv, ochranných známek, ochrany soukromí, propagace a komunikace.

5/ Ochranné známky, loga a rozlišovací znaky (dále společně jen "ochranné známky") uvedené na webových stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Renault Trucks SAS a/nebo třetích stran. Žádná zmínka obsažená na těchto webových stránkách nesmí být vykládána jako udělení oprávnění, výslovně nebo implicitně, licence nebo jakéhokoli jiného práva k používání jedné nebo více Ochranných známek bez předchozího písemného souhlasu jejich vlastníka (vlastníků). Jakékoli použití Ochranných známek nebo jiných informací uvedených na těchto webových stránkách, které nebylo výslovně povoleno v těchto Všeobecných podmínkách, je přísně zakázáno. Společnost Renault Trucks SAS upozorňuje, že bude prosazovat svá práva týkající se duševního vlastnictví všemi možnými právními prostředky, které má k dispozici, včetně soudní cesty.

Společnost Renault Trucks SAS neprověřila všechny webové stránky, na které vedou hypertextové odkazy, a protože není jejich správcem ani autorem, nenese odpovědnost za jejich obsah. Přístup uživatele na stránky, které jsou mimo tyto stránky, nebo na jiné stránky nemá žádný vliv na odpovědnost společnosti Renault Trucks SAS.

6/ Společnost Renault Trucks SASU si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoli upravit a aktualizovat. Tyto změny a aktualizace jsou pro uživatele závazné, a proto musí pravidelně navštěvovat tuto část, aby si ověřil aktuálně platné Všeobecné podmínky, které se na něj mohou vztahovat.

ZDROJE

INSIGN

Koncept, design

Paříž, Lyon - Francie

www.insign.fr

 

ACTENCY

Vývoj

Strasbourg, Paříž, Lyon - Francie

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Fotografie, autorská práva

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting